Kompletujemy dokumenty potrzebne do wyliczenia emerytury

Od 1 października 2017 roku zasady przechodzenia na emeryturę zmieniły się. Wiek emerytalny dla kobiet to teraz 60 lat, a dla mężczyzn 65. Przed ukończeniem tego wieku warto wiec zgromadzić odpowiednie dokumenty, które trzeba będzie złożyć w najbliższej placówce ZUS, ubiegając się o emeryturę.

Jakie dokumenty do emerytury trzeba przygotować?

Pierwszym, najważniejszym dokumentem stanowiącym podstawę do wszczęcia postępowania przez ZUS, stanowi wniosek o emeryturę. Jest to formularz ZUS Rp-1, w który zaopatrzyć się można w placówkach ZUS oraz na ich oficjalnej stronie www.zus.pl.
Jakie informacje powinniśmy podać we wniosku?

* Są to dane dotyczące naszego imienia i nazwiska oraz daty i miejsca urodzenia, adresu zameldowania na pobyt stały, adresu pobytu i do korespondencji oraz numeru NIP i PESEL. Należy także wskazać rodzaj świadczenia, o który się ubiegamy. Na koniec potrzebny będzie nasz podpis jako wnioskodawcy lub naszego pełnomocnika. W przypadku, gdy emerytura ma być przekazywana na rachunek bankowy należy też podać numer konta i adres banku.

* Do wniosku trzeba dołączyć również świadectwo pracy, które potwierdza rozwiązanie stosunku pracy.

* Kolejny dokument to kwestionariusz, dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych, w którym podaje się swoje dane personalne, a także informacje dotyczące przebytych okresów składkowych i nieskładkowych oraz dokumentów, potwierdzających te okresy.
– Okresy składkowe związane są z aktywnością zawodową, samodzielnym opłacaniem składek, pobieraniem rent i emerytur czy zasiłku dla bezrobotnych.
– Okresy nieskładkowe to okresy braku aktywności zawodowej uwzględniane przy ustalaniu emerytury, np. czas nauki w szkole wyższej, okres pobierania zasiłku chorobowego czy świadczenia rehabilitacyjnego.

* Koniecznie trzeba także dołączyć te dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych. Mogą to być świadectwa pracy, zaświadczenia zakładu pracy, legitymacje ubezpieczeniowe zawierające potrzebne wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Do potwierdzenia okresów zatrudnienia mogą także posłużyć dowody pośrednie, takie jak legitymacje służbowe, umowy o pracę czy wpisy w dowodach osobistych.
Dołączone dokumenty powinny być oryginalne, ale mogą to być również kserokopie poświadczone przez notariusza. W przypadku zaś, gdy wnioskodawcę zastępuje inna osoba, należy dołączyć pełnomocnictwo.

* Jeżeli nie był złożony wniosek o ustalenie kapitału początkowego, trzeba złożyć go jak najszybciej, gdyż będzie on podstawą do ustalenia emerytury. Również osoby, które już miały ustalony kapitał początkowy, mogą złożyć wniosek o powtórne przeliczenie, gdyż w związku ze zmianami przepisów, może się to okazać dla nich korzystne.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty trzeba złożyć we właściwym, ze względu na miejsce zameldowania, oddziale lub inspektoracie ZUS nie wcześniej niż miesiąc przed spełnieniem warunków wymaganych do przyznania emerytury. Osoby, które złożą dokumenty zbyt wcześnie, otrzymają decyzję odmawiającą przyznania świadczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here